Miras Hukuku

 • Vasiyetnameye Dayanan İşlemlerin Takip Edilmesi

  • Vasiyetname hazırlanması,
  • Öncesi hukuki müteala ve planlamanın yapılması,
  • Yapılmış vasiyetnamenin vefat sonrası açılması işlemlerinin takip edilmesi,
  • Terekenin kayıt altına alınması,
  • Tereke davasının açılması,
  • Terekenin yönetilmesi işlemlerinin takip edilmesi.
 • Veraset İlamı Ve Bağlı İşlemlerin Takip Edilmesi

  • Veraset ilamı (Mirasçılık Belgesi) alınması yönünde dava ve nüfus işlemlerin takip edilmesi,
  • Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi,
  • veraset ilamı sonucu intikal işlemlerinin takip edilmesi,
  • menkul ve gayrimenkullerin veraset ve intikal işlemleri sonucu mülkiyetinin ilgilisine geçirilmesi işlemleri.
 • Miras Hukukuna Dayalı Davaların Takip Edilmesi

  • Gerek vasiyetname ve gerekse veraset ilamına dayalı olarak oluşmuş Miras Hukukuna ilişkin her türlü davanın takip edilmesi
 • Nüfus Davaları

  • Gerek nüfus kayıtlarında ve gerekse nüfus kayıtlarına dayalı gayrimenkul ve menkul mal kayıtlarında nüfus kayıtlarından kaynaklanan hataların düzeltilmesine yönelik dava ve işlemlerin takip edilmesi.
 • Varisler Arası İhtilaflara Yönelik Davalar

  • Varisler arasında gerek sahtecilik, yokluk, hataya dayanan gerekse muris muvazasına dayanan davaların takip edilmesi, bu konuda hukuki müteala verilmesi.