Gayrimenkul Hukuku

 • Tapu İptal Tescil Davaları

  Gayrimenkulün Aynına ilişkin davalar, tapu iptal tescil davaları, Medeni Kanunun ilgili hükümlerinin ve Yargıtay içtihatlarının ışığında ve ayrıca davanın özelliğine istinaden oluşacak sebeplerle gayrimenkulün hak sahibine kazandırılması yönünde dava yolunun kurgulanması, bilumum evrak ve dosyaları ile davanın takip edilmesi.

 • Satış Vaadi İşlemi Ve Satış Vaadine Dayanan Davalar

  Gerek satış vaad etmek maksadıyla gerekse Kat Karşılığı İnşaat faaliyeti gerekçesiyle satış vaadi sözleşmelerinin hazırlanması, söz konusu satış vaadi ile bağlantılı bilumum tapu tescil ve şerh işlemlerinin takip edilmesi; satış vaadi sözleşmesinin kaynaklanan sözleşmenin ifası yahut tapu iptal ve tescil davalarının kurgulanması, bilumum evrak ve dosyaları ile davanın takip edilmesi.

 • İnşaat Sözleşmeleri Ve İnşaat Hukuku

  Gerek Müteahhit ve gerekse taşeron sözleşmelerinin hazırlanması, İnşaat faaliyetiyle ilgili hukuki alt yapının hazırlanması; takip edilmesi, İnşaat Hukuku bağlamında, şikayet, iptal vs konularla ilgili hukuki başvuruların yapılması, gerekli kararların alınması, İnşaat Sözleşmeleri ve İnşaat Hukuku ile ilgili her türlü davanın takip edilmesi.

 • Kira Hukuku

  Kiracı ve Kiralayan vekili olarak Kira ilişkilerinin düzenlenmesi, toplu kiracı ilişkilerinin yönetilmesi, kira sözleşmesinin gerektiğinde tapuya şerh edilmesi, doğacak ihtilafların takibi, kira alacaklarının tahsili hususunda icra işlemlerinin takip edilmesi.

 • Kamulaştırma Ve Kamulaştırmasız El Atma Davaları

  Kamulaştırma ve/veya kamulaştırmasız el atma davalarıyla ilgili öncesinde tapu kayıtları ve ilgili idare nezdinde gerekli araştırmaların yapılması, evrak ve delil alt yapısının oluşturulması, davaların takip edilmesi ve sonuçlandırılması.

 • Veraset Ve İntikal İşlemleri

  Gayrimenkulle ilgili olarak varisler lehine tahakkuk etmiş bulunan gayrimenkullerin veraset ve buna bağlı olarak Tapu Müdürlüklerinde intikal işlemlerinin takip edilmesi, adlarına tapu kayıtlarının çıkarılması.

 • Mütegayyip Eşhas’a (Gaip Kabul Olunan Şahıslar) Ait Gayrimenkullere İlişkin İşlemler

  1919 ile 1930 yılları arasında çıkarılmış olan ve Türkiye topraklarında var olan Ermeni ve Rum azınlıkların o dönemde kendi üzerlerine kayıtlı olup sonradan çıkarılan kanunlarla mütegayyipliklerine hükmedilmiş olması sebebiyle hazineye kaydedilen gayrimenkulleriyle ilgili eski kayıtlar üzerinden gerekli araştırmaların yapılması, gayrimenkullerin şu andaki mevcut durumunun ortaya çıkarılması ve başta tazminat olmak üzere her türlü dava ve idari takip yolunun yürütülmesi.

 • Karmaşık Ve Hisseli Gayrimenkul Kayıtlarının Takip Edilmesi, Sorunların Çözülmesi

  Gerek eski kayıt olması sebebiyle gerekse hatalı işlemleri sebebiyle karmaşık hale gelmiş gayrimenkul kayıtlarının sorunlarının çözümü ile çok hissesi gayrimenkul kayıtlarının tek tek hissedarlarından toplayarak yahut izaleyi şuyu davası açılmak suretiyle tek tapu haline getirilmesi, bunlara ilişkin her türlü davanın takip edilmesi.

 • Yabancılara Gayrimenkul Satışı İşlemleri

  Türkiye’den gayrimenkul satın almak isteyen yabancı uyruklu kişilerin tapu işlemlerinin takip edilmesi, satın alınacak gayrimenkulle ilgili hukuki rapor hazırlanması ve ilgili işlemlerin takip edilmesi.

 • Gayrimenkulle İlgili Hukuki Müteala Hazırlanması

  Herhangi bir işleme konu gayrimenkulle ilgili olarak gayrimenkulün mevcut hukuki durumu ve mevcut duruma ilişkin hukuki risklere yönelik müteala hazırlanması.

 • Kat Mülkiyeti Hukuku

  634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve bağlı kanun ve düzenlemeler bağlamında gerek Kat Mülkiyeti kurulmuş mecurun yönetim olarak yürütülmesi, çıkan ihtilafların çözümü hususunda gerekli hukuki başvuru ve davaların takip edilmesi.

 • Tapu Kaydına İpotek, İrtifak, İntifa Ve Diğer Hakların Tescil Ve Şerh Edilmesi

  Talep üzerine yahut kanun ve mahkeme kararından kaynaklanacak şekilde gayrimenkul kaydı üzerine tapu müdürlükleri nezdinde ipotek, irtifak(lar), intifa ve sair hakların tescili hususunda her türlü işlemin takip edilmesi ilgili sözleşmelerinin hazırlanması ve sonuçlandırılması.